หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ นำ นศ.ต่างชาติ 6 ประเทศ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 กันยายน 2562 , 10:59:43     (อ่าน 904 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ นำ นศ.ต่างชาติ 6 ประเทศ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

                วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย บุคลากรชาวต่างชาติและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลาราชธานี โดยมี  ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาตินำนักศึกษาจาก 6 ประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชาราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐตุรกีลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะทำความสะอาดลานวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติกล่าวว่า โครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่ต้องการฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ลงพื้นที่ศึกษาหาความรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ในส่วนที่เราสามารถทำได้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนึกศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ