หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้า และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2562 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 กันยายน 2562 , 17:33:08     (อ่าน 903 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้า และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2562

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

---------------------------------

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นางสาวพุทธชาด  วัฒนวิมลกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรตินำคณะผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว และ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการของโครงการระหว่างสถาบันและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนต้นแบบที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 17 สถาบัน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน จำนวน 376 โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู จำนวน 4,474 คน และนักเรียน จำนวน 39,794 คน ได้มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น และในปีนี้มีโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และช่วงเช้า พระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม บรรยายความก้าวหน้าและผลงานของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ภายหลังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละสถาบัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะตรวจเยี่ยมแล้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมวิทยา) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และโรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับหมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชิงประเด็น C โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องจากรัฐบาลได้มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑๖ สถาบัน สำหรับการดำเนินงานปีงบประมาณนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ 21โรงเรียน มีครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 210 คน และนักเรียน จำนวน 7,900 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อให้โรงเรียนเลือก ประกอบด้วย หลักสูตร STEM ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หลักสูตรSTEM ด้านการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และ หลักสูตร ที่ 3 STEM ด้านการเรียนรู้ทางการเกษตรโดยโรงเรียนทั้งหมดจะได้แนวทางการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนวิธีการสอนในอนาคตต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว