หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จับมือ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ พัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 , 16:55:16     (อ่าน 965 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จับมือ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

--------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะและ นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่าย และนักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการร่วมกันวางแผนหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในรูปแบบรายบุคคลและเครือข่ายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทั้งสองฝ่ายและประชาชนร่วมกัน

          นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า สำหรับพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จัดขึ้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการดังกล่าว ทางคณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามร่วมกับ นายธฤติ  ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีภารกิจเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) และการบริการวิชาการสำหรับนักศึกษา คนวัยทำงานและผู้สูงวัย และดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนในแต่ละรูปแบบในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Modular Based Learning Outcomes) พัฒนาการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองฝ่ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในอนาคตต่อไป

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว