หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย!!ประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 6 ติดอันดับ 1 ใน 11 จาก49 หน่วยงานทั่วประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 , 16:02:32     (อ่าน 2,071 ครั้ง)  


      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดอันดับ 1 ใน 11 หน่วยงาน ผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200รุ่นที่ 6นำร่องคณะแรกของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200รุ่นที่ 6พ.ศ. 2561เกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ซึ่งมี 49 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ  โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 11 หน่วยงาน กลุ่มแรกที่ผ่านการประเมิน พร้อมลั่นเดินหน้าก้าวสู่ EdPEx300 ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า

          ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2562มีมติเห็นชอบประกาศหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานให้มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

          ในปีนี้มีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 14สถาบัน 49หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18หน่วยงาน  สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200รุ่นที่ 6พ.ศ. 2561กลุ่มแรก จำนวน 11หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3.คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4.วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5.คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  6..คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  7.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  8.คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  11.คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นำร่องที่ริเริ่มใช้ EdPEx200 แทนเกณฑ์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)  ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดในทุกด้าน จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในปีนี้ อีกทั้ง ยังเป็นครั้งแรกของคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ความสำเร็จในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ที่เป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน ขับเคลื่อน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ทุกคน ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางาน จนเป็นรากฐานสำคัญประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งภายในระยะเวลา 4 ปี คณะเภสัชศาสตร์จะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx300 ผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเรามีความพร้อมมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินนำร่องมหาวิทยาลัยสู่โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300ต่อไปให้ได้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1