หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯรับโล่รางวัลผลงานระดับเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 15:18:47     (อ่าน 809 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ)  ได้รับรางวัลผลงานระดับเงิน (ดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัล ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาตัวแทนชมรม เข้าร่วมรับเกียรติบัตร รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

             ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน 42 แห่ง ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth และเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) แบ่งการประเมินโครงการ เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน ซึ่งโครงการที่ผ่านการประเมิน จะต้องเป็นโครงการที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้  โดยผลงานของ ชมรม UBU Green Club มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รางวัลระดับเงิน (ดีมาก) จากผลงานโครงการรณรงค์การลดขยะจากแก้วพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น 24 mobile waste bank application  ที่สามารถแจ้งผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้ทราบ อาทิ ปริมาณการลดขยะพลาสติกแก้วแต่ละครั้ง ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณจำนวนเงินที่ช่วยประหยัด เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ในการรณรงค์ใช้กระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติกในวงกว้างต่อไป

            อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของชมรมฯที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ที่ผ่านมาชมรมฯได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้องขอบคุณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จัดโครงการมอบรางวัลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)ขึ้น และยังมีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจากทุกสถาบันที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยชมรม UBU Green Club มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 4 ราย เข้าร่วม ได้แก่ นายสถาพร สายศรี  ประธานชมรมฯนายศราวุธ ช้างอาจ นางสาวกัญญาพัช อินลี และนางสาวภัทราภรณ์ สุขจิต  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดสมาชิกในชมรมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว