หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีระดับชาติแข่งขัน YFS 2019สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 สิงหาคม 2562 , 13:17:24     (อ่าน 1,029 ครั้ง)  


          นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระวัช  แดงชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีระดับชาติแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ปีที่ 17จากผู้สมัครแข่งขันกว่า 6 พันคน นับเป็นเวทีที่ก้าวสู่สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทยจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรในตลาดทุน แข่งขันระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหามคม 2562 โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

           โครงการ Young Financial Star Competition 2019หรือYFS 2019นับเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ นิสิต นักศึกษาของทุกสถาบัน ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการลงทุน มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 5,704คน จาก 84มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308คน จาก 34มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 7คน (รอบ 308คน) ได้แก่ นายวรวุฒิ บุญศิรินายณัฐพงษ์ ศิริบูรณ์ นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นายธีระวัช แดงชาติ นางสาววิชุลดา มาตรี นางสาวอรรัมภา ทิวไผ่งาม และนางสาวอรอนงค์ บัวทอง ทั้งนี้ สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน 2 คน (รอบ 15คน ) และ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีม รางวัล PTT Star Teamจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธีระวัช แดงชาติ หรือ เอ็ม นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารปี 4 ส่วน นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ หรือ เฟรม นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ปี 3 สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (รอบ 15 คน) สายแข่งขัน Insuranceซึ่งนับว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน

         นายธีระวัช แดงชาติ หรือ เอ็ม นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง รางวัลชนะเลิศรางวัล PTT Star Teamกล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ตรงที่ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ อบรมความรู้เชิงลึก การคิดวิเคราะห์ การวางแผนการเงิน (CFP) การวางแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการลงทุน วางแผนเกษียณการทำงาน การจัดทำแผนแล้ว present แข่งขันต่อคณะกรรมการ ซึ่งตนได้นำความรู้ที่เรียนมาในคณะบริหารศาสตร์ มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รางวัลที่ตนได้รับคือประเภททีม โครงการ Bio No.1  ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ ทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) สำหรับวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP) สำหรับวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน พร้อมโล่เกียรติยศและ เกียรติบัตรจากโครงการ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วน ทั้งบครอบครัวที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด คณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อนๆ และรุ่นน้องนักศึกษาทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคนในครั้งครั้งนี้

สำหรับผลการแข่งขัน YFS 2019รางวัล SET Investment Star ได้แก่ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล SET Corporate Finance Star ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัล KBank Financial Planning Star ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล PTT Star Team ได้แก่ ทีมโครงการ Bio No.1ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระวัช แดงชาติ และ นางสาวธัญชนก คำประเสริฐ คณะบริหารศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 คน ยังมีผลการเรียนที่ดี เอ็ม ธีระวัช เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78 ส่วน เฟรม ธัญชนก เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71 ตามลำดับ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องนักศึกษา ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว