หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุอบรม 420 ชม.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 สิงหาคม 2562 , 10:58:13     (อ่าน 738 ครั้ง)  


               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี อบรม 420 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ณิชา ว่องไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน  มีผู้ผ่านการอบรมเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 70 คน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ ณ ลานชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            อาจารย์ณิชา ว่องไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าโครงการ กล่าวว่าการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โดยมีตัวชี้วัดคือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น  อีกทั้ง  ยังเป็นการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบกับปัจจุบัน ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  จัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า แต่ระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงเมื่อพ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  ยังไม่ทั่วถึง  อีกทั้งการให้บริการระดับปฐมภูมิ ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทั้งจำนวนและศักยภาพ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ  สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวารินชำราบ เห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงระบบการดูแล ตั้งแต่ สถานบริการ ชุมชน และครอบครัว  จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมจะได้ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ที่ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ