หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประมวลภาพการจัดประชุมกำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสต์โดย : ศุภชัย บุญเฉลียว     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 , 16:34:33     (อ่าน 1,237 ครั้ง)  


 

    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมกำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมยูเพลส โดยรองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้ชี้แจงกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งชี้แจงระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     

     การจัดประชุมระดมโจทย์วิจิยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี  ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นและเป็นผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ นางสาวกัณฑ์พร  กรรณสูต  รองประธานสภาอุตสาหกรรมด้านเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ จังหวัดอุบลราชธานี , คุณพองาม  ปรีดาสันติ์  ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , นายพลากร  บุปผาธนากร  รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) , นายณัฐวัฒน์  เลิศสุรวิทย์  ประธาน บริษัท อุบลราชธานี อินดัสทรี้ จำกัด , นายชัยวัฒน์  อังคีรส  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอุบลราชธานี และนายศรชัย โพธิพิมพ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี