หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต..เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 , 16:23:58     (อ่าน 981 ครั้ง)  


         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ เปิด โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แก่ผู้สูงอายุ รับเกียรติจาก อาจารย์สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์   รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิด ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ และสมาชิก รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน นำการแสดงร่วมพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี สิงหาดอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษา โดยดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น ระหว่างปี 2558-2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ  ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมานั้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมีผู้สูงอายุในทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้งชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนเมือง นับเป็นการบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม  เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ  มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายุได้นำความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการเป็นแกนนำกลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การสร้างภาคีเครือข่าย  การทำงานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ อาจารย์ องค์กรท้องถิ่นและทีมสุขภาพในพื้นที่ การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ ในการร่วมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

          ในส่วนของกิจกรรม โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 จัดให้มีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการในเรื่องของการออม การใช้ชีวิตอย่างมีสุข เรียนรู้การใช้สื่อทันสมัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน การตกแต่งภาพใช้ในสื่อโซเชียล ไลน์ เป็นต้น เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ