หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักวิจัย ม.อุบลฯ รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 สิงหาคม 2562 , 17:21:18     (อ่าน 802 ครั้ง)  


นักวิจัย ม.อุบลฯ รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

---------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562”  จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรอบ 6 เดือน ณ ชั้น 2 ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการและ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวต้อนรับ ทีมนักวิจัย แนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ เป้าหมายโครงการ และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย”และเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่ หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

          ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบในการประชุมวันนี้ จะเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรอบ 6 เดือน ของโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย ประกอบด้วยชุดโครงการการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.นรา  หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย การศึกษาศักยภาพการผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสินี  อุดมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.นรา  หัตถสิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว  แถมเงิน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย สถานการณ์ตลาดปลอดภัยและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ดร.วศิน  โกมุท อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  สิงห์ทอง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาสู่ตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัยการพัฒนาระบบการจัดวางสินค้าและกระบวนการให้บริการสำหรับตลาดปลอดภัย นำเสนอโดย ดร.กฤตยา  อุทโธ อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย และระบบการจัดการของเสีย และสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา  สุทธิพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิจัย จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ปรึกษาโครงการ และทีมบริหารจัดการโครงการ ร่วมกันสรุปผลการประชุมประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยนำไปพัฒนาการทำงานให้สมบูรณ์ต่อไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว