หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการภาษาจีนระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 , 10:44:31     (อ่าน 1,531 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการภาษาจีนระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการภาษาจีนของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงเช้า ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการทำผลงานวิชาการวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ การบรรยายในหัวข้อ ปัญหาและข้อควรระวังในการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง พร้อมการบรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์การขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาภาษาจีนด้วยผลงานวิจัย+บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา งานแปล  และในช่วงบ่ายเป็นการจัดการพูดคุยพบผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา พร้อมถามตอบปัญหา ให้คำแนะนำตรวจประเมินผลงาน

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเสวนาทางวิชาการระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนของประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้และจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนทางวิชาการของคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านภาษาจีน กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา