หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 , 21:11:13     (อ่าน 1,138 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

-------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ โดยเริ่มจากกิจกรรม พี่พบน้อง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการเสวนา หัวข้อ ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่วิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ ได้รับเกียรติจาก ภก.เด่นชัย  ดอกพอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เภสัชกรด้านปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภคภก.ศศิพงศ์  ทิพย์รัชดาพร และภก.ณฐวรรธน  จันคณา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 เภสัชกรด้านอุตสาหการและ ภญ.กัญปภัส  แวดล้อม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 เภสัชกรด้านบริบาลเภสัชกรรม เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยภก.โกวิทย์  ทองละมุล และภญ.พรทิพย์  วรนัยพินิจ ช่วงที่ 2 เป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่เภสัชกรกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นนักธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ภก.ขวัญชัย  พัฒน์แป้น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี ภก.ทรงธรรม  สุรินต๊ะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ ภญ.ธัญลักษณ์  พินิจเชื้อ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 บริษัท อินเตอร์ดรักฟาร์มาซี และผลิตภัณฑ์ Snow princess และ ภก.อดุลย์  บังศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ร้านยาและธุรกิจร้านสปา สำหรับกิจกรรม “พี่พบน้อง” เป็นกิจกรรมการเล่าประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์เด็ด ๆ ของรุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้องได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตขณะเป็นนักศึกษาและอนาคตเมื่อจบการศึกษาไปแล้วและได้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความสนใจจากรุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคน

          ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนความสัมพันธ์ของรุ่นพี่ที่มีต่อสถาบันที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน จึงได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ ภก.เด่นชัย  ดอกพอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ภญ.อนัญญา  สองเมือง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) ภก.เชาวลิต  มณฑล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาเภสัชอุตสาหการ) ภก.สัญญา  ยือราน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ และคุ้มครองผู้บริโภค) ภก.ก้องเกียรติ  สำอางศรี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาการตลาดยา) ภญ.วรวรรณ  สายงาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาสมุนไพร/กัญชา) ภก.จิตติศักดิ  คำตัน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านนวัตกรรม ภญ.วายูน  กลางประพันธ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพและสังคม และ ภก.วัชรา จันทร์เขียว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านเภสัชกรรุ่นใหม่ (new gen) ที่มีผลงานโดดเด่น และในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากมีกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันระดมทุนในการปรับปรุงห้องศรีพาณิชกุลชัย (ห้องแดง) ซึ่งเป็นห้องประชุมที่ใช้งานมาตั้งแต่ศิษย์รุ่นแรกจนปัจจุบัน โดยมีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 – 19 เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าครั้งนี้ต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว