หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 , 02:52:39     (อ่าน 715 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ

การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ

-------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care” ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเช็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ภก.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในด้านการดูแลการใช้ยาในผู้สูงวัยให้แก่นักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และผู้ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่มมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายทางวิชาชีพ เครือข่าย/องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐด้วย

          ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมวิชาการจะมุ่งเน้นการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สังคมผู้สูงวัยกับความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้สูงวัยกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและอาหารเพื่อผู้สูงวัย ผู้สูงวัยกับโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมทาบอลิก ผู้สูงวัยกับโรคกระดูกและข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการดูแลผู้สูงวัย ผู้สูงวัยกับโรคทางระบบประสาท และผู้สูงวัยกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยรองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ  นาฑีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ภก.ชัยโย  ชัยชาญทิพยุทธ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นรเศรษฐ์  ณ สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ณัฐวัฒน์  ตีระวัฒนพงษ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์  ทองงอก ภญ.ฑิภาดา  สามสีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.จีริสุดา  คำสีเขียว  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทุกท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลบริบาลผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ จึงคาดได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานให้บริการข้อมูลยาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในอนาคตต่อไป

------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ จิรัฏฐ์  ภูมิสวาสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ