หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ บูรณาการร่วมกับชุมชน เปิดศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 , 22:33:30     (อ่าน 813 ครั้ง)  


            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข  ภายใต้ โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ และเทศบาลตำบลแสนสุข จัดกิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ และประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ รองรับสังคมสูงวัย และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง 5 มิติ มีตัวแทนส่วนราชการ หัวหน้าชุมชน ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลแสนสุข คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา

           อาจารย์จีราพร ทิพย์พิลา อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน พบว่าพื้นที่ตำบลแสนสุขมีความต้องการที่จะจัดให้มีศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จึงดำเนินการตั้งศูนย์ฯดังกล่าวขึ้น และทดลองกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดสังคม ได้มีพื้นที่ออกมาพบปะสังสรรค์ มีกิจกรรมร่วมกันได้พักผ่อนหย่อนใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า ของคนในชุมชน โดยศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ได้เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนทุกช่วงวัยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านจิตใจ มีกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ การออกกำลังกาย การฟังธรรม การเล่นเกมตามฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การทำยางยืดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยยังเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน หรือชุมชนอื่นได้ต่อไป

            นับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยเพื่อชุมชน ในการบูรณาการร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน วิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน และพัฒนาศักยภาพของต้นทุนของชุมชนให้เข้มแข็งก็จะสามารถทำให้ชุมชนโนนโหนนเป็นชุมชนสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว