หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 , 23:42:47     (อ่าน 895 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมรายการ และ นายสถาพร เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดอในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมี นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบกระเช้า ณ ห้องแสดง 1 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อสนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง

2. เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ

3. เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ

4. เพื่อให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

          5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตำรับดั้งเดิมของไทยไว้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ณ ขณะนั้น) ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสำนักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยมี เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านแรก มีวาระการดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546 สำหรับทำเนียบคณบดีจนถึงปัจจุบันเป็นดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย

เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ท่านที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข

เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ท่านที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา

เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ท่านที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2562

 

ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา

เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ท่านที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 – จนปัจจุบัน

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น และเบื้องล่างของฐานมีคำเป็นภาษาไทย คำว่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ดอกบัวมีสีกลีบบัว อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ำที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบัน สำหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ำเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย และรูปงูศักดิ์สิทธิ์พันรอบถ้วยยาของเทพีไฮเกีย ซึ่งถูกยกย่องเป็นเทพีแห่งเภสัชกรรม

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากลนอก โดยมีคณาจารย์ปฏิบัติงานจำนวน 68 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561) ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และประมาณร้อยละ 50 มีตำแหน่งทางวิชาการ โดยนอกเหนือจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตในระดับปริญญาตรีแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังเปิดสอนในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมากมาย นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ยังให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านทั้งโครงการจัดประชุมอบรม และผ่านหน่วยบริการต่าง ๆ อาทิเช่น หน่วยตรวจคัดกรองน้ำดื่ม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เป็นต้น ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยในระยะแรกมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี และปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 6 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy)” มีศักดิ์และสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ อาทิการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพการใช้ยาในผู้ป่วย ในโรงพยาบาลและร้านยาชุมชน การควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา ซึ่งนับรวมจนถึงปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วทั้งหมด 20 รุ่น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน โดยมีบัณฑิตของคณะที่ประกอบวิชาชีพและสร้างผลงานในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น เภสัชกรหญิงจารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ด้านบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2556 จาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานวิจัยสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินกิจการและมีส่วนในการช่วยส่งเสริมและยกระดับภาวะสุขภาพของทั้งคนในจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทยตลอดมา และเพื่อเป็นเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางคณะฯ จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 25 ปี เพื่อการพัฒนาคณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายละเอียดด้านล่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดกิจกรรมครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง หลากหลายกิจกรรม ซึ่งท่านสามารถติดต่อรายละเอียดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านทางเวปไซต์ https://www.phar.ubu.ac.th/25/ ซึ่งยังคงมีกิจกรรมที่ได้กำหนดและจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตประกอบด้วย

1. การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care โดยแต่ละหัวข้อทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศจากทั้งในและนอกคณะ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 132 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวบไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.phar.ubu.ac.th/25/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นี้ในอัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

2. งานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการจัดในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00 น. โดยภายในงานนอกจากจะมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะน้องพี่ของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อระดมทุนในการปรับปรุงห้องศรีพานิชกุลชัย (ห้องแดง) โดยวางเป้าหมายยอดเงินไว้ที่ 1 ล้านบาทผ่านการระดมทุนผ่านตัวแทนรุ่น และกิจกรรมเสวนา “ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เด็ด ๆ ของรุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้องได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

3. กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “หมอยา พาแล่น” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์อุบลราชธานี และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีดำริในการจัดงานวิ่งการกุศล “หมอยา พาแล่น” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาใช้ในการสมทบทุนกองทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ ในงานจะมีการสอดแทรกการให้ความรู้ทางด้านยาให้กับประชนทั่วไปโดยนักศึกษาปัจจุบันในระหว่างการวิ่งอีกด้วย โดยประเภทการวิ่งและค่าสมัครมีดังนี้

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) เวลาปล่อยตัว 06.00 น.ค่าสมัคร จำนวน 400.- บาท ค่าจัดส่งเสื้อกรณีขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม จำนวน 50.- บาท

2. VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร จำนวน 1,000.- บาท ค่าจัดส่งเสื้อกรณีขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม จำนวน 50.- บาท

3. ครอบครัว/ทีม จำนวน 3 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร จำนวน 1,200.- บาท ค่าจัดส่งเสื้อกรณีขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม จำนวน 100.- บาท

4. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 05.30 น.ค่าสมัคร จำนวน 500.- บาท ค่าจัดส่งเสื้อกรณีขอให้ส่งทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม จำนวน 50.- บาท

5. VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาปล่อยตัว 05.30 น. ค่าสมัคร จำนวน 1,000.- บาท ค่าจัดส่งเสื้อกรณีขอให้ส่งทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม จำนวน 50.- บาท

          ***สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.phar.ubu.ac.th/25/  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบ 3,000 คน 

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1