หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ แถลงเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 , 16:55:16     (อ่าน 953 ครั้ง)  


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

แถลงเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  

----------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2562ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562” กิจกรรม Innovation Collaboration Forumณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีแบงค์อุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมการแถลงข่าว โดยมี นายรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นผู้แถลงข่าว การเปิดตัวโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์โดยการนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดได้

          นายรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีการตื่นตัวในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดย Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสมัยนี้ ที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมทันกับยุคสมัย เพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่ง Thailand 4.0 นี้ ภาครัฐมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันต่อนานาประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดที่โดดเด่นประกอบกับมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมูลค่าดังนั้นการสร้างผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจในประเทศไทยสู่เชิงพาณิชย์ยังถือเป็นกลไกการสนับสนุนใหม่ องค์ประกอบหลายด้านยังไม่เอื้ออำนวย อาทิ แหล่งเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจ งานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจยังมีน้อย รวมถึงยังไม่สามารถสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่ดีในการสร้างผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ กระบวนการเร่งเพื่อความสำเร็จ  (Accelerate  Success) ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรม ความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในภาคเศรษฐกิจจากการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

            นายรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กล่าวต่อว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงร่วมกับ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์โดยการนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และให้สามารถขยายช่องทางการตลาดได้ สำหรับการจัด “โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562” ครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม Innovation Collaboration Forum การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และกิจกรรม Exhibition Showcase งานวิจัยต่าง ๆ กิจกรรม Product Lift Up Camp การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยกับผู้ประกอบการ กิจกรรม Business Idea Severity การแนะนำ/เสนอแนวคิดการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยกับผู้ประกอบการกิจกรรม Business Model การแนะนำ/เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกับผู้ประกอบการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยไปทดสอบตลาด

          ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ ณ บัตนี้

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว