หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 , 15:54:59     (อ่าน 572 ครั้ง)  


          จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  โดยรับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำประกอบพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นางนลินี  ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง นำตัวแทนบุคลากร สังกัดคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

          โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 ที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจัง พระกรณียกิจที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุขและบังเกิดความร่มเย็นเกษมศานต์แก่ทวยราษฎร์โดยทั่วหน้า ทรงมีพระราชปณิธานประกอบด้วยคุณแห่งศาสนา มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทรงพระราชดำริก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อคิดค้น วิจัย และพัฒนาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย ทรงนำประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาอารยะประเทศ โดยทรงได้รับการกราบทูลเชิญจากสถาบันทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์โลก ให้เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษอยู่เป็นเนืองนิตย์

          ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการประกอบด้วย ถวายพระพรชัยมงคล การแสดงธรรมเทศนา โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และนำเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ นางนลินี  ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ในพิธีครั้งนี้ด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว