หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการ แก่บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 , 10:45:39     (อ่าน 1,102 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการแก่บุคลากร

          วันที่  27  มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารวมอบรมจะได้รับความรู้ในส่วนของ การอบรมในหัวข้อ การจัดการขยะของเสียอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยาย ชี้แจงคำอธิบาย คู่มือการจัดการของเสียอัตราย ภายในห้องปฏิบัติการ โดย นายคีรีวัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

         ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กำหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายของสารเคมี  สารชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับคณะหน่วยงานที่ของเสียที่เป็นสารเคมี  ขยะติดเชื้อต่าง ๆ  โดยที่ผ่านได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน  เพื่อกำหนดกรอบขอบเขตการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนได้ข้อสรุป และได้นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ออกเป็นประกาศเป็นแนวปฏิบัติให้คณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และอีกประการหนึ่ง สำนักงานบริหารกายภาพฯ โดยงานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยได้ทำการเก็บขนรวบรวม ขยะและของเสียอันตรายจากหน่วยงานคณะต่าง ๆ มาจัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย ซึ่งจากสถิติการรวบรวมของเสียดังกล่าว มีของเสียที่เป็นของเหลว ประมาณ 5,609 ลิตร  ของเสียที่เป็นของแข็ง  ประมาณ 940 กิโลกรัม