หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้ง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 มิถุนายน 2562 , 12:41:09     (อ่าน 909 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้ง

--------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานยาหม้อ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยพร้อมเพรียงกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย อดีตคณบดีและคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภก.จักรกฤษ  บุษพันธ์ หัวหน้างานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 หลักสูตร 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฐชนน  สุขะปรเมษฐ สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เนื่องจากเป็นเรื่องเล่าสู่คนในครอบครัวเดียวกันฟังจากอดีตสู่ปัจจุบันที่คนรุ่นหลังไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งหาฟังยากเนื่องจากผู้ร่วมการเสวนาทุกท่านมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและบ่อยครั้งนักที่ทุกท่านจะมีโอกาสดี ๆ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับคนในครอบครัวมานั่งฟังอย่างอบอุ่นและมีความสุขในวันนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ ที่น่าจดจำกว่าจะมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สง่างามและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศจวบจนทุกวันนี้ได้ ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนรุ่นหลังต้องอดทน เสียสละ และต่อสู้กับอะไรมาบ้างจนกว่าจะมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ในทุกวันนี้ได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศรีพาณิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้คณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2535 และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ผู้ก่อตั้งคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ การให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตำรับดั้งเดิมของไทยไว้ ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารบริการสุขภาพ) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร เน้นการทำวิจัยและเรียนในวันราชการ ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 อย่างสมบูรณ์แบบและสง่างาม ที่ได้เป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิต เพื่อออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพจวบจนทุกวันนี้

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว