หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และไม้ยางพาราระดับเขต เป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ จากผลงานหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพสร้างสรรค์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 มิถุนายน 2562 , 21:43:35     (อ่าน 867 ครั้ง)  


นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และไม้ยางพาราระดับเขต เป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ

จากผลงานหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพสร้างสรรค์ และหมอนเตยหนาม-สาม-แบ บ้านโคกระเวียง

------------------------------------

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2562” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ หัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” เน้นแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบและลวดลายความสวยงาม และประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ปรากฏว่า ผลงานหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ พัฒนาโดย นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก นางสาวโสภา อ่างคำหงส์ นางสาวรัตนากร ดอกไม้ นางสาวสุวรรณา วรครุฑ นางสาวเกษมณี ลาปะ นางสาวอุบลรักษ์ ภิลาคุณ  นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ และ นายธนพล ชินฮาด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า 120,000.- บาท ต่อไป และผลงานหมอนเตยหนาม-สาม-แบ บ้านโคกระเวียง พัฒนาโดย นายชาญณรงค์ สายลุน  นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์  นางสาวนีรนุช แน่นอุดร   นางสาวพุธรัตน์ นวลภักดี และ นางสาวอรอนงค์ พวงพันธ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อใบเตยโคกระเวียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุณการการผลิตผลงานคุณภาพเข้าร่วมการประกวด และคว้า 2 รางวัล และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เร่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา และได้มอบโอกาสดี ๆ ในการจัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ซึ่งแบ่งเป็นเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก เขตภาคใต้ตอนกลาง และเขตภาคใต้ตอนล่าง ชิงเงินรางวัลมากกว่า 60,000.- บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมการประกวดในอนาคตต่อไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ