หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผลงานวิจัยบุคลากร ม.อุบลฯ นายพรนเรศ มูลเมืองแสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 , 23:27:24     (อ่าน 1,133 ครั้ง)  


              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  ผลงานวิจัยบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ผลงานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 300 คน มีผลงานวิจัยที่นำเสนอกว่า 120 ผลงาน

            การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยสถาบันที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายวิจัยสถาบันของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรและองค์กรได้พัฒนาให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยลักษณะงานเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบบรรยาย (Oral Presentation) และ (2) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอกว่า 120 ผลงาน

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ของกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานแบบบรรยาย(Oral Presentation) เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560” โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนักศึกษากลุ่มที่ไม่เรียนกับกลุ่มที่เรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  และ ศึกษาอัตราร้อยละนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านและเรียนซ้ำในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนักศึกษากลุ่มที่ไม่เรียนกับกลุ่มที่เรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา1421102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนักศึกษาที่ไม่เรียนวิชา 1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  กับนักศึกษาที่เรียน วิชา1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (t(903)=3.901, p < .05) โดยนักศึกษาที่เรียน วิชา1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา1421102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.26) สูงกว่า นักศึกษาที่ไม่เรียน วิชา1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90) นักศึกษาที่ไม่เรียน วิชา1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เป็น  F   หรือ W (เรียนซ้ำ) ร้อยละ 56.3 สูงกว่า นักศึกษาที่เรียนวิชา1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เป็น F   หรือ W (เรียนซ้ำ) ที่ร้อยละ 39.1  และการเรียนวิชาเสริมทักษะพื้นฐานมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เกรดเฉลี่ยประจำภาคและเกรดเฉลี่ยสะสมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

             นับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการวิจัยนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะที่ดีด้านการศึกษาตามหลักสูตรต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว