หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัดการประชุมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ..........


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 มิถุนายน 2562 , 23:41:13     (อ่าน 678 ครั้ง)  


กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัดประชุมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ..........

--------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .......... ให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .......... เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว