หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Motivating English Language Learners ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2562 , 16:23:05     (อ่าน 1,345 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Motivating English Language Learners

ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลฯ

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Motivating English Language Learnersแก นักเรียน โรงเรียนปทุมพิทยาคม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนี้รับเกียรติจาก นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม

          กิจกรรมประกอบไปด้วย การทำ Pre test via Kahoot กิจกรรมละลายพฤติกรรม Ice Breakers เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและแบ่งกลุ่มโดย Mr.Thaviny Shaipitisiri พร้อมนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะไดเรียนรู้ในกิจกรรมฐานให้ความรู้ ประกอบไปด้วย American Song and Culture Rotation / Irish Myth and Culture Rotation / Cameroonian Dance and Culture Rotation ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมจัดกิจกรรม พร้อมส่งเสริมละสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการให้บริการวิชาการแกชุมชนอีกด้วย

            ทั้งนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากวิทยากรอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ กิจกรรมทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21