หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วิศวะ ม.อุบลฯ สัมมนาเพิ่มศักยภาพทำงานรูปแบบใหม่ เตรียมพร้อมการแข่งขันในโลกยุคสังคมฐานความรู้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 , 16:08:18     (อ่าน 854 ครั้ง)  


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน รับมือภาวะความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของโลก โดยมี ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน การเสวนาพิเศษ หัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดและภูมิภาค และเป้าหมายและทิศทางของนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี และผู้แทนบริษัทเอกชนร่วมเสวนา ซึ่งมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำกลุ่มย่อย กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560-2564  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม EN6601 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในภาวะความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสำคัญๆ เช่น ระบบหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการรับฟังเสียงสะท้อนของภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิต การแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กรตัวอย่าง รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ของคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสามารถใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ตลอดจนวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในโลกยุคสังคมฐานความรู้

          การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยทรัพยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงานที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ เข้าใจสถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสารและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดจนมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  และพร้อมรับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าว

          นับเป็นการเตรียมพร้อมในทุกมิติของการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพทำงานรูปแบบใหม่ รับมือการแข่งขันในโลกยุคสังคมฐานความรู้ ทบทวนผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงาน แผนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะ เสริมสร้างความสามัคคี พลังร่วม และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว