หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ หนุนยุทธศาสตร์ชาติ อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 , 10:02:31     (อ่าน 1,139 ครั้ง)  


              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดโครงการอบรมการ ในจังหวัดอุบลราชธานี เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ และรับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อาจารย์ณิชา ว่องไว หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน จากพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี อบรม 420 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562ณ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              ผศ.ดร.สงวน  ธานี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ นับเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะได้ดำเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีตัวชี้วัด คือ ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น : พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอวารินชำราบ เห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระบบการดูแลตั้งแต่สถานบริการ ชุมชน และครอบครัว จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นใช้หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (จำนวน 420 ชั่วโมง) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

              ในส่วนของรูปแบบหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายเนื้อหาวิชาการ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การจริง ซึ่งสถานที่ฝึกปฏิบัติ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว