หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรม ป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก แก่บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มิถุนายน 2562 , 14:39:17     (อ่าน 1,051 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรม ป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก แก่บุคลากร

          วันที่ 6 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี อ.นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดการอบรม พร้อมนี้ อ.นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม บรรยายเรื่อง อันตรายของโรคไข้เลือดออก และ นางสาวสุปรียา นิธิพานิช พยาบาลวิชีพปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกภายใน

          ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ตามข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 1,579 ราย ในทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย และในรอบ 1 เดือนล่าสุด จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับ 1 ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะระบาดสูงสุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งมักจะมีน้ำขังในภาชนะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเกิดการระบาดได้ง่ายในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น สถานศึกษา เรือนจำ แหล่งชุมชนแออัด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการควบคุมโรคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน