หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.เภสัชฯม.อุบลฯสอบใบอนุญาตวิชาชีพฯด้านทักษะปฏิบัติ ได้คะแนนเต็ม 100% สูงสุด!!อันดับ1ของประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 , 22:49:29     (อ่าน 1,358 ครั้ง)  


                 

                นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ราย นางสาวสิริพร สีนิลแท้ และ นางสาวศุภัชชา อินทร์คำน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 6สร้างชื่อเสียง ทำคะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ ในการทดสอบด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) ได้คะแนนเต็ม 100%ของการสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 19-21เมษายน 2562ที่ผ่านมา จัดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 96คน สอบผ่านความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้คะแนนภาพรวมทั้งภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSPE) รวมกันคิดเป็น 92.76 % ทำให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในอันดับต้นๆ จาก 19สถาบัน ทั่วประเทศที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์

                 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักศึกษา หรือว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20ทุกคน การสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในครั้งนี้ นักศึกษาทุกคน สามารถทำผลการสอบได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2ส่วน ส่วนที่ 1เป็นการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) ส่วนที่ 2เป็นการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 96คน สามารถสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) 95คน หรือคิดเป็น 98.95% และสอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) จำนวน 89คน คิดเป็นคิดเป็น 92.76% ทั้งนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2ราย คือ  นางสาวสิริพร สีนิลแท้ และ นางสาวศุภัชชา  อินทร์คำน้อย สามารถทำคะแนนการทดสอบด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) ได้คะแนนเต็ม 100% สูงสุดเป็นอันดับ 1ของประเทศ นับเป็นครั้งแรกของคณะที่มีผลคะแนนเต็ม 100% ซึ่งก่อนหน้านี้ปี 2561ที่ผ่านมา บัณฑิตพิกรม อโศกบุญรัตน์ ทำคะแนนสูงสุดของประเทศ ด้านทักษะปฏิบัติ ได้ 99คะแนน ซึ่งนับเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงของประเทศ

                นางสาวสิริพร สีนิลแท้ นศ.เภสัชศาสตร์  หรือ เอ๋ ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งในการวัดระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่จบการศึกษาก่อนออกไปประกอบวิชาชีพจริง เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนสามารถทำคะแนนได้เป็นที่พอใจ ภายหลังจากทราบผลคะแนนการสอบด้านทักษะปฏิบัติ ตนรู้สึกตื่นเต้น และดีใจมาก เพราะผลที่ออกมาเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จในครั้งนี้ ตนคิดว่ามาจากปัจจัยหลายส่วน ทั้งจากตัวเราเองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีวินัย แบ่งเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด รวมทั้ง เพื่อนร่วมรุ่นที่รวมตัวกันช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันติวตามความสมัครใจ และความเชี่ยวชาญแต่ละคน ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ศิษย์ทุกคนอย่างครบถ้วน

            ด้าน นางสาวศุภัชชา อินทร์คำน้อย หรือ ดาว ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เรียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ ตนได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทดสอบทักษะครังนี้ สำหรับการเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ ตนได้รับความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ในด้านกระบวนการการผลิตยา กว่าจะมาเป็นยาจนถึงการนำยาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งคณะมีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการอบรมบ่มเพาะจากคณาจารย์ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในทุกบทเรียนที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีความอดทน และพยายามในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม พร้อมเป็นที่พึ่งในด้านยาแก่ประชาชนต่อไป “เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เรียนในที่แห่งนี้”

                นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20กับความสำเร็จก้าวแรกของการศึกษา พร้อมก้าวต่อไปสู่วิชาชีพเภสัชกรอย่างภาคภูมิใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ ข่าว