หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่รุ่นที่ 7


โพสต์โดย : ศุภชัย บุญเฉลียว     วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 , 15:30:34     (อ่าน 831 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับ วช.

จัดอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่รุ่นที่ 7

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

มื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2562  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม "สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้เข้าร่วมอบรม

 

       หลังจากนั้น ดร.จินตนาภา โสภณ ผู้ทรงคุณวุติจาก วช. ได้กล่าวเปิดโครงการจัดอบรม ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย และบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจึงได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย โดยสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับเครือข่ายวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) นี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีเป้าหมายการเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตอบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี และเพื่อสร้างพลังงานในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล