หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มอบ.จัดค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ นศ.ใหม่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่21 ก่อนเปิดภาคการศึกษา2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 , 11:18:22     (อ่าน 934 ครั้ง)  


           

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัด โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  รุ่นที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานด้านวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่สร้างมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ตลอดจนการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการจำนวน 800 คน ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

             รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มาต่อเนื่องทุกปี จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าอุปสรรคของนักศึกษาในการเรียนในมหาวิทยาลัยมีหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเรียน การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีสุข เป็นต้น ทั้งนี้ อุปสรรคด้านการเรียน จากการสำรวจพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษาผ่านโครงการดังกล่าว โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดกลุ่มนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับพื้นทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวสำคัญที่จะผลักดันให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้ต่างๆ จากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มาให้ข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งนักศึกษาจะเกิดความพร้อม ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562

               ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาแจ้งชื่อ ในระบบเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวนกว่า 4,000 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 22 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการเรียนรู้ในสื่อดิจิตัล การแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษา ต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มอบ./ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ มอบ./ภาพ