หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแล สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 , 14:19:09     (อ่าน 845 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ

ครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแล สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม

                 วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแล สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม รุ่นที่ 1 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิด การอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายหัวข้อ โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน การป้องกันและการใช้ยา โดย ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยายหัวข้อ การประเมินและการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน โดย อ.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยายหัวข้อ การส่งเสริม IQ และ EQ เด็กวัยเรียน โดย พญ. นวรัตน์ อรุณยะเดช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รุ่นที่ 1,3,4,5) พญ. นันทิยา จีระทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ 2) การบรรยายหัวข้อ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี และคณะวิทยากรจากหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การ ฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการประเมินสัญญาณชีพ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดีและคณะวิทยากร จากหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการประเมินสัญญาณชีพ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดีและคณะวิทยากร และทำแบบทดสอบหลังการอบรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะครูอนามัย/ครูพยาบาลให้สามารถให้การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวมได้

                โดย โรงเรียนเป็นสถานที่ที่รวมของประชากรกลุ่มวัยเรียนซึ่งเป็น ประชากรกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็น ต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบ องค์รวมเพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการศึกษาหาความรู้ มีผู้กล่าวว่า การศึกษาและสุขภาพเปรียบเสมือนเหรียญด้าน หน้าและด้านหลัง ซึ่งจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากโรงเรียนเป็น สถาบันทางสังคมพื้นฐานที่มีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข แนวคิดใหม่ในการพัฒนาเด็ก ในทุก ๆ ด้านควบคู่ไปกับการศึกษาจึงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ทางสุขภาพ ทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนนำไปสู่ ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์