หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , 14:55:13     (อ่าน 1,983 ครั้ง)  


               

             ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

 

1.รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

3.รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

4.นายฐิติเดช ลือตระกูล  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

5.นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

6.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ  สังกัด คณะนิติศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

7.นายนภดล พัฒนะศิษอุบล  สังกัด คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  สังกัด คณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

              โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย หรือมอบอำนาจ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

                                                                             เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว