หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จ.อุบลฯ ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 เมษายน 2562 , 15:15:37     (อ่าน 1,026 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

และวันแห่งครอบครัว จ.อุบลฯ ประจำปี 2562

            วันที่ 20  เมษายน 2562 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562“ เทศกาลครอบครัวหรรษา วัยเก๋าเฮามาม่วน ปี 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์ สุฬดี กิตติวรเวช และ ดร. ภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ในโอกาสนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการจัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ในนิทรรศการ หัวข้อ การบริการวิชาการแก่สังคม “สูงวัยสร้างสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย การนำนวัตกรรมทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Digital Applicationเกมบริหารสมอง เพราะการใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บแลต ผู้สูงอายุต้องใช้ทักษะสูง เป็นการฝึกสมอง ออกกำลังสมอง  เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัย 4.0 เป็นส่วนเต็มเติมให้ผู้สูงอายุก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ช่วยฝึกความจำป้องกันสมองเสื่อมและ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข เชื่อมความสัมพันธ์ของบุตรหลานและครอบครัวของผู้สูงอายุ

           รวมไปถึงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  “ ผู้สูงอายุกับภูมิปัญญาไทย การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน”ด้วยการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในการสานกระติบข้าวจากต้นกก  การสานพัดจากไม้ไผ่ และ การทำตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า  เป็นต้น ถือเป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่า อีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้สังคม มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ  ตระหนักถึงคุณค่าและความ สำคัญของผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมการประชากรให้เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของครอบครัว และเป็นพลังของสังคมต่อไป