หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ บริการวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 เมษายน 2562 , 16:04:27     (อ่าน 962 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ม.อุบลฯ บริการวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

          เมื่อระหว่างช่วงวันที่ 16 มกราคม 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเองโดยมี อาจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาลชุมชนโดยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง และอาสาสมัครสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำขวางลงพื้นที่จัดโครงการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4 และ 5 ของตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การประชาคมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชนและการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลคำขวางตามปัญหาที่ได้จากการประชาคมสุขภาพคือบริการตรวจคัดกรองผู้ได้รับสารพิษกำจัดศัตรูพืช บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองการให้ความรู้ในการจัดการและการคัดแยกขยะที่เหมาะสม การสอน/สาธิตการทำชารางจืดล้างสารพิษและการสอน/สาธิตการนำขยะภายในครัวเรือนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้สอย