หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา ผลิตแพทย์มาตรฐานระดับโลก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 เมษายน 2562 , 09:52:30     (อ่าน 871 ครั้ง)  


               

             วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ใน 16 มหาวิทยาลัยของไทย ที่ได้รับรองสถาบันผลิตแพทย์ ผ่านมาตรฐานระดับโลก จากการตรวจประเมินของ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ประเทศไทย พร้อมแถลงข่าว ยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก โดย นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

            นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา การแพทย์ของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศมายาวนาน และไทยเคยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว ว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีมาตรฐานระดับสากล ทำให้สถานพยาบาลที่ผ่านรับรองจาก สรพ. ผ่านมาตรฐานสากลไปด้วย และล่าสุดสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ว่าเป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นผลให้แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
              ด้าน นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันผลิตแพทย์ผ่านมาตรฐานระดับโลก ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน ตลอดจนศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้ง 2 แห่ง ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความภาคภูมิใจมาตรฐานหลักสูตรในระดับโลก ต้องผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานตรวจประเมินในทุกด้าน อาทิ ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน งานวิจัย งานบริการทางสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ตลอดจนสถานบริการ จากการตรวจสอบในมาตรฐานจึงทำให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านมาตรฐานและสามารถเปิดรับจำนวนนักศึกษาได้มากขึ้น นำไปสู่การผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ต่อไป

                 ในส่วนของ สถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่ง ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.และถือว่าได้มาตรฐานระดับโลก ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี, คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

                   นับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานทางการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลให้แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว