หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาก IQA สู่ TQR


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 มีนาคม 2562 , 14:29:54     (อ่าน 1,321 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาก IQA สู่ TQR

ระหว่างวันที่ 13และ 14มีนาคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด โครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาก IQA สู่ TQRเพื่อแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรที่เตรียมจะขอขึ้น TQR ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ TQRซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา และ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการขอยื่นการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register: TQR)