หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อจ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลระดับชาติ วิทยานิพนธ์ ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 มีนาคม 2562 , 13:54:57     (อ่าน 865 ครั้ง)  


             

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ในโอกาสเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  ผลงาน เรื่อง “พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน : ภาพตัวแทนและการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม” สาขาปรัชญา ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” โดยรับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา    

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562”เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน ในการนี้ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณามอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ดังนี้  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 โดยผลงาน ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับ“ดี” สาขาปรัชญา ผลงานเรื่อง “พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพตัวแทนและการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม” จากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลทั่วประเทศ 45 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับดีเด่น 1 เรื่อง ระดับดีมาก 10 เรื่อง และ ระดับดี 34 เรื่อง  สำหรับสาขาปรัชญามีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 เรื่อง ซึ่ง ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน ได้รับรางวัลในครั้งนี้

              ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยผลงานเรื่อง “พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพตัวแทนและการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม” เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเนื้อหาได้รวบรวมสืบค้นข้อมูลชาดกพื้นบ้านอีสานประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น  นำเสนอภาพตัวแทนของพระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสานและเพื่อศึกษาการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมผ่านภาพตัวแทนพระโพธิสัตว์อย่างละเอียดและเป็นระบบ ผลจากการศึกษาทำให้ทราบชัดว่า ชาดกชุดนี้เป็นวรรณกรรมที่จดจาร-อ่าน-เทศน์และเล่าสู่กันฟังในหมู่ชาวอีสาน ถือเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาทางวัฒนธรรม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วพบว่า ชาดกชุดนี้ได้แฝงแนวคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน งานวิจัยนี้จึงเป็นการการศึกษาข้อมูลเอกสารเชื่อมโยงกับข้อมูลวัฒนธรรมที่ได้รับการประกอบสร้างจากชาดก

              สำหรับประเด็นสำคัญคือ งานวิจัยนี้สามารถนำข้อสรุปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คติชนวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ไทยศึกษา วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา การสร้างคู่มือเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสังคมในพื้นที่ภาคอีสาน  ส่วนประโยชน์ในเชิงสังคมสามารถสืบย้อนวัฒนธรรมความเชื่อจากชาดกกับการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆ  ในมิติของท้องถิ่นศึกษา ทำให้เห็นคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของชาดกพื้นบ้านอีสานกับการประกอบสร้างพื้นที่และภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคอีสานได้อย่างเป็นระบบ ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน กล่าว

              นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลระดับชาติ  อนึ่ง ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลระดับดังกล่าว เป็นผลงานมีคุณภาพ  แสดงถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและอำนวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว