หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อบลฯ ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการอนามัย ให้ความรู้ ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ นร.


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 มีนาคม 2562 , 14:42:25     (อ่าน 699 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อบลฯ ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการอนามัย ให้ความรู้
ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ นร.
 

          ในวันที่ 26กุมภาพันธ์ และ 14มีนาคม พ.ศ. 2562คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร อาจารย์  ดร.ภูษณิศา  มีนาเขตร,  อาจารย์สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, อาจารย์ ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง และอาจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์  ร่วมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3จากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah University of Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ที่มาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานยังคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการอนามัยโรงเรียน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน จัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน และให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS)  ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  โรงเรียนบ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรวมกว่า  278  คน  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้บูรณาการความรู้ในการดำเนินการอนามัยโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง  พร้อมนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำและการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ได้