หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ครั้งที่ 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 มีนาคม 2562 , 09:55:59     (อ่าน 621 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ครั้งที่ 2

          วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ผลผลิตที่สำคัญของโครงการคือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการประสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่ายในการกำกับดูแลโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นลูกข่ายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เป็นหัวหน้าโครงการ  

          ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) ผศ.ดร.ชัยวุฒิ วัดจัง  
2) ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์  3) อาจารย์ปราณี นุ้ยหนู และ 4) ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี โดยกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้

- วันที่ 9 มีนาคม 2562 ภาคเช้า เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การเตรียมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์” ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การแปรรูปเหยื่อตกปลาจากน้ำยางพารา”
ทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ

- วันที่ 10 มีนาคม 2562 ภาคเช้าและบ่าย เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การแปรรูปแม่พิมพ์สำหรับงานหล่อจากน้ำยางพารา” ทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ

          ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เพิ่มมูลค่ายางพารา และมีรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นต่อไป