หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด นิทรรศกา รแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก Gift Idea 10 Art Land Tist


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 มีนาคม 2562 , 15:56:25     (อ่าน 716 ครั้ง)  


คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด นิทรรศกา

แสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝากGift Idea 10 Art Land Tist

        วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม 70 ไร่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก Gift Idea 10 : Art Land Tistซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ การพัฒนารูปแบบผ้าเปลือกไหมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย”เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา”การเดินแฟชั่นโชว์ชื่อชุด Models E-san  โดย อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝาก จำนวน 20 บูธ การแสดงวงดนตรี ของนักศึกษาและบุคลทั่วไป การประกวดผลงานและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของขวัญ ของฝาก จำนวน 22 บูธ และ การประกวดการแต่งการชุด COS PLAY ในงาน GIFT IDEA 10 : ART LAND TIST

       ตามที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการโครงการ Innovation Hubs เพื่อฐานนวัตกรรม ตามนโยบายของประเทศไทยแลนด์ 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลผลิตที่สำคัญของโครงการคือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการประสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีภารกิจหลักในการประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ได้กำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ของขวัญของฝาก Gift Idea 10 : Art Land Tist ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างฐานนวัตกรรม ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์