หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 มีนาคม 2562 , 17:15:40     (อ่าน 716 ครั้ง)  


           

                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1ประจำปี 2562เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชดำริ  การบริหารและการจัดการ การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวณัชชา อักษรศรี หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจำนวน 38แห่ง จำนวน 106คน เข้าร่วม ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 26กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1มีนาคม  2562ที่ผ่านมา

          การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกทั้งสร้างความตระหนักที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 5องค์ประกอบ ผลการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อเกิดความถูกต้อง ถูกตรงตามแนวพระราชดำริ และตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ โดยรับเกียรติจาก นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5องค์ประกอบ ประกอบด้วย

          องค์ประกอบที่ 1การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ กำหนด ขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

          องค์ประกอบที่ 2การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน เรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม้ ทำผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชพรรณ

         องค์ประกอบที่ 3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ รู้วิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น  รู้วิธีการจำแนก รู้ความต่าง   รู้ความหลายหลาก

          องค์ประกอบที่ 4การรายงานผลการเรียนรู้ รวบรวมผลการเรียนรู้  วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน  วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

          องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา บูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาต่างๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้างสาระการเรียนรู้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ธวัชชัย  พันธ์จำปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา / ภาพ