หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อบอุ่น ประทับใจ..พิธีรับเสื้อกาวน์ นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ พร้อมก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 มีนาคม 2562 , 14:58:46     (อ่าน 1,136 ครั้ง)  


                 

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เตรียมพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน นำคณาจารย์ ตัวแทนเภสัชกร ให้เกียรติมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา จำนวน 115 คน พร้อมร่วมพิธีแสงเทียนนำทาง เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญาที่จะช่วยนำพาให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยมี ผู้ปกครอง คณะญาติ และนักศึกษารุ่นน้องร่วมยินดีในงานจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

                  พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำเร็จการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ และให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้ ในงานยังมีการมอบรางวัลแก่นักศึกษา ได้แก่ รางวัลผู้ให้ความช่วยเหลือในการเรียนแก่เพื่อนร่วมชั้นปี นางสาวพิมพ์พนิต  พุทธาผา รางวัลผู้เสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นางสาวธินัดดา  รอดภัย และรางวัลผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง

                   ดร.ศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ว่า นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการเรียนชั้นพรีคลินิก การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นการก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมที่นักศึกษาจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ   เผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนในห้องเรียน ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรหลากหลายอาชีพ ทั้งเภสัชกรแหล่งฝึก แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจนคนไข้ผู้มารับบริการ ดังนั้น อยากให้นักศึกษาเตรียมพร้อม ทั้งองค์ความรู้ พฤติกรรม และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องวางแผนกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานและตนเองอยู่เสมอ ที่ผ่านมา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคำชมเชยจากพี่เภสัชกรแหล่งฝึกและวิชาชีพ ว่ามีองค์ความรู้เป็นเลิศ มีความขยัน มีความใส่ใจ และที่สำคัญมีสัมมาคารวะ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย            

                ด้าน นายศิริพงศ์  พจนา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา กล่าวความรู้สึกว่า ตนและเพื่อนนักศึกษารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ก้าวมาถึงจุดนี้ ได้สวมเสื้อกาวน์ของคณะอย่างภาคภูมิใจ ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับบูรณาการให้กับศิษย์ ซึ่งจะนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม อนึ่ง ขอขอบคุณครอบครัว ผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด จนสามารถทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคมาถึงวันนี้ และพร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพในอนาคต

                นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มตัว พร้อมนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต “หมอยา ม.อุบลฯ”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว 

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ