หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่บริการวิชาการรองรับการเปิดนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในอนาคต จัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ รร.เบญจลักษ์พิทยา จ.ศรีสะเกษ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 มีนาคม 2562 , 21:27:04     (อ่าน 623 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่บริการวิชาการรองรับการเปิดนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในอนาคต

จัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ รร.เบญจลักษ์พิทยา จ.ศรีสะเกษ

--------------------------------------

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562ที่ผ่านมา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 75คน ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เป็นประธานเปิด นางวิชุดา  ตำหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการจัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาในวันนี้เป็นลักษณะการสัญจรลงพื้นที่เป้าหมายที่มีปลูกยางพาราและการทำธุรกิจขั้นต้นเกี่ยวกับการซื้อขายยางพารา โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21ให้แก่นักเรียน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เบื้องต้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ นางสาวปราณี นุ้ยหนู และ นายศิวรักษ์  จันโท บุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 45คน เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำ 4 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานที่สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์  ฐานที่ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ยาง  ฐานที่ การแปรรูปน้ำยาง และฐานที่ การแปรรูปพอลิเมอร์ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้า “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ”กล่าวว่า สำหรับ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการกับทางโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกยางพาราจำนวนมาก จะมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นเกษตรกรหรือชาวสวนยางอยู่ด้วย และนิยมขายยางพาราในรูปของยางก้อนถ้วยหรือยางแผ่นดิบ ไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเปิดโลกทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนที่มาเข้าค่าย และจะได้นำความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับและไม่มีสอนในห้องเรียนนำไปถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย ทางคณะผู้จัดกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

---------------------------------------

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ