หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสาสำนึกรักท้องถิ่น จัดค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 , 00:01:50     (อ่าน 819 ครั้ง)  


           

               สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนจัดโครงการ ค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีจิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโนนตูม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์สุดารักษ์ ประสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

             นายวรกฤษ แก้วพิภพ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขบูรณาการความรู้ร่วมกันในการให้บริการด้านสุขภาพ พัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดให้สุขศึกษาความรู้และตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน  กิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ การปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วโรงเรียน เครื่องเล่น ซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงเรียน ทำความสะอาดโรงเรียน วัด และชุมชน กิจกรรมทำบุญตักบาตร บ่ายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี นักศึกษาและชุมชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

              นับเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในการเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ สู่การทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูปของงานจิตอาสา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการทำงาน ทั้งยังช่วยปลูกฝังทักษะทางสังคม ผ่านการประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ นักวิชาการศึกษา  / ภาพ