หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 มกราคม 2562 , 17:47:54     (อ่าน 572 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศึกษาดูงานด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา การให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้รับความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อม มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพไปปรับปรุงระบบงานทะเบียนและประมวลต่อไป

          นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลได้เตรียมการต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามความต้องการของงานทะเบียนและประมวลผล สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่แจ้งความประสงค์ซึ่งประกอบด้วย การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล ด้านระบบบริการการศึกษา ด้านงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่/งานทะเบียนนักศึกษา/งานจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา งานประมวลผลทางการศึกษา/งานออกเอกสารทางการศึกษา/งานสำเร็จการศึกษา/งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติงานจริง ณ ทางงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว