หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ปลาบปลื้ม..สมเด็จพระเทพฯ ทรงถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน อาจารย์ ม.อุบลฯ ที่เฝ้าส่งเสด็จฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 ธันวาคม 2561 , 16:16:08     (อ่าน 1,875 ครั้ง)  


             

              นับว่าเป็นความปลาบปลื้มและประทับใจ แก่คณะบุคคล ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาภาษาไทย) โดยมี  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ด้วย ขณะเดียวกันทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ถ่ายภาพ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน  แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ผู้ตามเสด็จส่งต่อให้ นายสุทธินันท์  นับเป็นภาพมหามงคล และเป็นภาพประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถ่ายภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการนี้ พระราชทานความเป็นกันเอง ตรัสถามเรื่องการความเป็นอยู่ของ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ทั้งเรื่องงานสอนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและประทับใจแก่คณะบุคคลผู้เฝ้าส่งเสด็จฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

             นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า กระผมกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงพระกรุณโปรดฯ พระราชทานใส่พระราชหฤทัยชีวิตไพร่สามัญลูกชาวนาเมืองกาฬสินธุ์ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์จากฉลองพระองค์ถ่ายภาพพระราชทานให้เป็นการส่วนพระองค์  และกราบขอบพระคุณครูผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จในวันนั้น ท่านเมตตาเดินมาบอกหลังพิธีว่า มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าและส่งเสด็จฯ ก่อนอย่าเพิ่งไปไหน แจ้ง ศรภ.(ศูนย์รักษาความปลอดภัย) ไว้แล้ว  ทั้งนี้ การทรงแย้มพระสรวลของพระองค์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทำให้ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคนมีความสุขและตราตรึงน้ำพระทัยฝ่าพระละอองพระบาทบาทฯ ทั้งนี้ เพราะชาว ม.อุบลต่างถวายไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   การทรงถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ครั้งนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถ่ายภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการนี้พระราชทานความเป็นกันเอง ตรัสถามเรื่องการความเป็นอยู่ของ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ทั้งเรื่องงานสอนรายวิชา สาขาที่สังกัด คณะที่สังกัด   ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ     

              ในส่วนประวัติส่วนตัวของ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน นิสิตผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาภาษาไทย) ภูมิลำเนา อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นบุตรของ นายสมจิตร  ศรีอ่อน (เสียชีวิตแล้ว) และ นางแสงจันทร์  ศรีอ่อน  อาชีพทำนา จบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (คบ.) การสอนภาษาไทย พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               ในขณะเป็นบรรพชิตได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547-2550) ท่าน ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถวายงานและกราบบังคมทูลความเป็นไปในชีวิตของนายสุทธินันท์  ศรีอ่อน ให้ทรงทราบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ครั้นมาศึกษาในระดับปริญญาเอก  ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ  ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานทุนการศึกษาช่วงทำวิจัยทั้งหมดอันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จนจบการศึกษา  และต่อมาได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับประวัติและความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

             วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 พระราชทานพระราชานุญาตให้ นายติณวัตร  สุจริตกุล เป็นผู้แทนพระองค์นำกระเช้าพระราชทานพร้อมเข้าเยี่ยมอาการผ่าตัด และพระราชทานพระราชดำรัสให้หายป่วย

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 พระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าส่งเสด็จงานตรุษจีนเยาวราช ณ วัดจักรวรรดิราชวาส วรมหาวิหาร

              วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพนายสมจิตร  ศรีอ่อน  บิดาของนายสุทธินันท์  ศรีอ่อน

               วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานพระราชานุญาตให้เฝ้าส่งเสด็จหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               นอกจากนี้ นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน  ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ เรื่อง “พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพตัวแทนและการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม” เข้าประกวดในสาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้กองประเมินผลและการจัดการความรู้ได้แจ้งว่า ผลงานดังกล่าวได้รับ รางวัลระดับดี ซึ่งจะมีการรับรางวัลและนำเสนอผลงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาคมชาว ม.อุบลราชธานีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่มีต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว