หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) โชว์นิทรรศการ การเสวนาเพื่อการอนุรักษ์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 , 09:09:51     (อ่าน 666 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)

โชว์นิทรรศการ การเสวนาเพื่อการอนุรักษ์

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า ๗๐ ปี จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจาก UNESCO และ FAO กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า คน ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” การเสวนาหัวข้อ “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดย ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์  และอาจารย์ประชา คำภักดี และการนำเสนอ แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ ระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง โดย อาจารย์ประชา คำภักดี และการส่งมอบไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้บุคลากรในไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไปรวมจำนวน 90 คน