หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , 17:16:05     (อ่าน 537 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------------

          สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและ นางภูษณิศา  นวลสกุล หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร และกฎระเบียบในคู่มือที่ได้รับขอให้ศึกษาคู่มือต่างๆ หากมีปัญหาให้สอบถามทางคณะหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรงหรือผู้ที่เกี่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เป็นการแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ และแนะนำการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการของสำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา การให้บริการของสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม U2 ชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว