หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 ธันวาคม 2561 , 11:14:41     (อ่าน 1,286 ครั้ง)  


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2560

--------------------------------------

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            วันนี้ เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,196 ราย ระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 12 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 108 ราย และระดับบัณฑิต จำนวน 3,076 ราย

            โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า... บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี  ถือว่าเป็น  ผู้มีวิทยฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคม.  ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือการอ่อนน้อมถ่อมตน.  การอ่อนน้อมถ่อมตนนี้  เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่า  เป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  เพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากัน  ย่อมทำให้คนเรา อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรง  ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง   และความแตกแยกร้าวฉาน.  ด้วยเหตุนี้  บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไป.  ถ้าทำได้  แต่ละคนย่อมได้รับความรัก  ความนับถือ  ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่าย  อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง.

              และในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารทูลเกล้าถวาย “ผ้าไหมพื้นบ้าน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายผ้าทอลายเชิงช่อดอกกันเกรา ผ้าทอสีธรรมชาติจากไม้มงคล ขนาด 45 x 150 เซนติเมตรและหนังสือ “การย้อมสีธรรมชาติ และการช่วยติดสีธรรมชาติในประเทศไทย : กระบวนการและแหล่งผลิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวาย คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี 2 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 16 สิงหาคม 2560 และเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ม.อุบลฯ และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ม.อุบลฯ