หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ และจัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 , 18:21:29     (อ่าน 719 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ และจัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------

            สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562กิจกรรมย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบล” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 110คน โดยมี นายสายทอง  เขียวขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ”กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนได้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมยางที่ถูกต้องมากขึ้นรวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าให้แก่ยางพาราที่มีในท้องที่ได้ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 ค่ายการยาง ม.อุบลฯ กล่าวว่า “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562 เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัญจรในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนด้านทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” จะนำความรู้และทักษะไปต่อยอดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น และนำกลับมาพัฒนาใช้ในอนาคตต่อไปได้ สำหรับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีฐานความรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ (ได้แก่ สมบัติการละลายและทนความร้อนของพอลิเมอร์ สมบัติแรงตึงผิวของวัสดุ) ฐานที่ 2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ยาง (ได้แก่ ยางและสารเคมีสำหรับยาง องค์ประกอบยางล้อ นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ ฐานที่ 3 การแปรรูปน้ำยาง (ได้แก่ การทำถุงมือกันลื่น การทำลูกโป่ง ลูกบอลนวดมือ) และฐานที่ 4 การแปรรูปพอลิเมอร์ (ได้แก่ การทำไฟเบอร์คอมโพสิต การขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ การทำพวงกุญแจฟิล์มหด) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เบื้องต้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ นางสาวปราณี  นุ้ยหนู อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และนายศิวรักษ์  จันโท บุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 45คน เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานกิจกรรมทั้ง 4ฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์