หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loT ในงาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 ธันวาคม 2561 , 20:28:37     (อ่าน 852 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

และการประยุกต์ใช้ loT ในงาน Smart Home ให้แก่โรงเรียนเดชอุดม

-----------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทัษะชีวิตสำหรับวับเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิทักษ์  บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมและนายพุฒิธร  บุญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชอุดมร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณทีมวิทยากรและอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ นายธวัชชัย  สลางสิงห์ และ ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียน โดยการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loTเพื่อให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5 – 21 ปี) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เพื่อให้ก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

          นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนเดชอุดมครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาเพิ่มและพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนด้านการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีให้ใช้ฟรีบนโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการสร้าง e-Portfolioเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อสนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0”ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดการเอกสารต่างๆ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ต้องลำบากจัดหาหรือซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษาที่ยุ่งยากเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจก็สามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT ทีมวิทยากรของเราได้นำเอา KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมสร้างไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด - ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่ง KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคตได้

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว